Dags för kraftsamling kring elfordon

0 Comments

Industrin uppmanar regeringen – dags för kraftsamling kring elfordon!

Regeringen har målet att den svenska fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030. Men i dagsläget saknas en strategi för hur det ska åstadkommas.

Inom Sverige har över 80 organisationer som representerar hela spektrumet från leverantörer till slutanvändare av elfordon diskuterat förutsättningarna för fordonselektrifiering i Sverige och skapat en färdplan för främjande av elfordon. Färdplanen utgör industrins bidrag till en strategi för elektrifiering av vägtransporter på ett sätt som gynnar svensk ekonomi.

Slutsatsen är att Sverige skulle kunna ha nästan en miljon elfordon – laddhybrider, elbilar och eldrivna lätta lastbilar – på vägarna år 2030. Det handlar om stora värden i Sverige och globalt. Var vinsterna och jobben hamnar beror på företagens internationella konkurrenskraft – därför är det viktigt att svensk industri och tjänstenäring är i framkant av utvecklingen.

Men marknaden bygger inte sig själv. Om inget görs för att undanröja marknadshinder och stimulera efterfrågan kommer Sverige att hamna på efterkälken jämfört med andra länder.

Den 27 mars överlämnades färdplanen till näringsminister Annie Lööf .

Färdplanen innehåller tre rekommendationer till regeringen och 26 konkreta åtgärder, på kommunal, regional och nationell nivå, som krävs för att förbättra förutsättningarna för elfordonsmarknaden i Sverige. De centrala rekommendationerna är:

1. Regeringen bör tillsätta en nationell samordning som skapar förutsättningar för introduktion av elfordon

2. Kraftsamla för att skapa fokuserade, sektorsövergripande demonstrationsmiljöer i landet

3. Stimulera kundefterfrågan genom konkreta satsningar och kostnadseffektiva åtgärder